Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
Werkgroep Historische geografie

(Toponiemen, kadaster en verpondingen)

Historische geografie bestudeert met name de wijze waarop cultuurlandschap en de elementen en structuren daarin tot stand zijn gekomen onder invloed van menselijk handelen. Kenmerkend is het gebruik van historische bronnen en kaarten.

Kadaster: In het algemeen kunnen we stellen dat de mensen die zich hiermee bezighouden doorgaan met hetgeen waar ze al jaren lang aan werken. Het onderzoek naar de bierbrouwerijen en herbergen in Mierlo die in boekvorm moeten verschijnen vordert. Maar steeds opnieuw weer komen er nieuwe gegevens boven water, die te leuk zijn om ze niet mee te nemen in het boek. De notariële gegevens moeten worden uitgespit, vooral de notariële akten van 1811 t/m 1832 geven nog steeds vele gegevens prijs die onze vereniging zal kunnen gebruiken bij diverse onderzoeken.

Toponiemen: Het afgelopen jaar zijn er toponiemen rondom het gehucht Heijerschoor in kaart gebracht. Tevens zijn er veel landerijen achterhaald, welke in het verleden bij de grote middeleeuwse hoeve de Zaagstelling hebben behoord. En er wordt gewerkt aan de reconstructie van de plaats van de huizen in Mierlo uit 1671. Verpondingen: De gegevens uit de verpondingen (een vorm van grondbelasting, die tussen de 17e en 19e eeuw in Nederland werd geheven) van 1785 tot 1810 is een soort vastlegging van wat de toenmalige bewoners van Mierlo aan onroerende goederen in bezit hadden. Door o.a. de genealogische gegevens en kennis van die tijd en door onze genealogie specialisten erbij te betrekken kunnen we zien wie welk perceel of pand op een bepaald moment in eigendom had. Kadastrale gegevens, toponiemen, verpondingen en genealogie zijn dus nauw verbonden met elkaar.

Verponding was een vorm van grondbelasting, die tussen de 17e eeuw en 19e eeuw in Nederland werd geheven. Op 1 oktober 1832 werd de verponding opgevolgd door de invoering van de grondbelasting die gebaseerd was op het kadaster. De gegevens die nodig waren om de hoeveelheid te betalen verponding voor een bepaalde eigenaar van onroerend goed uit te rekenen, werden opgetekend in zogenaamde verpondingskohieren. Deze kohieren waren gebaseerd op maatboeken. Het maatboek is de voorloper van het Kadaster. In Brabant werd in het maatboek van akkerpercelen opgetekend wie de eigenaar was, wie de akkers gebruikte en hoe groot ze waren. Na verloop van tijd, als veel percelen inmiddels waren opgesplitst of nieuwe akkers waren ontgonnen, werd het maatboek vernieuwd. Hierbij werden de percelen opnieuw benoemd, genummerd en gemeten. Het maatboek werd gebruikt om te berekenen hoeveel bede (belasting) betaald moest worden. De bede werd alleen geheven over akkerpercelen. Na de vrede van Münster (15 mei 1648) werden in het Noord-Brabant de verpondingen niet alleen geheven over akkerpercelen, maar ook over weilanden en heidepercelen. In maatboeken van na die tijd werden dus alle percelen vermeld

Samenwerking

Een aantal leden hebben zich reeds jaren verdiept in een programma dat kadastrale gegevens, toponiemen, verpondingen, en genealogische gegevens aan elkaar koppelt waarbij je in principe iedere kadastrale situatie uit het verleden á la minuut kunt laten zien.

Na contact met andere regionale en buiten-regionale Heemkundekringen kwamen ze op het spoor gekomen van een bijzonder digitaal project, genoemd: Aezel-projek (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen). Het Aezel-projek heeft met name betrekking op de provincie Limburg. In Brabant ontstond samenwerking via de groep Historische Geografie Peelland en later Historische Geografie Brabant. In deze samenwerkingsverbanden helpen heemkundekringen elkaar vooruit om hun werkgebied digitaal in kaart te brengen en te publiceren. Er zijn in Brabant veel mensen aan de slag met dit project, maar er is nog altijd plaats voor nieuwe belangstellenden. Heeft u interesse neem dan contact op met de contactpersoon van deze werkgroep.

Contactpersoon:

Werkgroep Toponiemen en Kadaster
Peter van de Boogaard
Mail Peter via het contactformulier

Landkaart 1717
Landkaart Myerle 1717
klik op de kaart voor vergroting


kaart historische geografie Mierlo
Historische geografie Myerle
klik hier voor meer informatie.

Logo samenwerkingsverband Historische Geografie Brabant


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees