Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
Werkgroep Cultuurhistorie & Archeologie

Contactpersoon:

Werkgroep Cultuurhistorie & Archeologie
Henk van Sleeuwen
Mail Henk via het contactformulier

De doelstelling van deze werkgroep is het zichtbaar en beleefbaar maken van de (bewonings-)geschiedenis van Mierlo en Mierlo-Hout. Bewoning heeft in Mierlo al plaatsgevonden in de jaren voor het begin van onze jaartelling. In de brons- en ijzertijd woonden er al mensen in dit gebied. Op deze pagina vindt u een overzicht van de indeling van de historische en archeologische perioden over de jaren gezien. Kunt u meteen even kijken hoelang de ijzertijd ook al weer geleden is.

Hieronder volgen enkele recente activiteiten.

Het doen van opgravingen door de Heemkundekring op bouwterreinen bijvoorbeeld bij het realiseren van een nieuwe woning of een bedrijfsuitbreiding wordt niet altijd door de eigenaren van harte omarmt. Het levert soms vertragingen op en kan ook nog kosten voor de eigenaar meebrengen. Het bestuur van de Heemkundekring Myerle heeft daarom als standpunt ingenomen: “Boeren (en andere eigenaren van de grond) willen best meewerken. Ze willen alleen niet gehinderd worden in hun bedrijfsvoering. En niet voor vervolgkosten opdraaien bij een vondst. Wij vinden ook dat de maatschappij gezamenlijk de kosten moet dragen als de samenleving vindt dat waardevolle archeologische zaken moeten worden geborgen en bewaard.”

Proefsleuvenonderzoek Luchen

Burgemeester Termeerstraat november 2019
Het gebied waar het uitbreidingsplan Luchen wordt gerealiseerd heeft een archelogisch hoge waarde. Dit betekent dat er in dat gebied naar verwachting archeologisch interesssante vondsten gedaan kunnen worden. Als is een dergelijk gebied gebouwd wordt, waardoor de ondergrond wordt verstoord dan moet een proefonderzoek worden uitgevoerd. Dat gebeurt meetstal in de vorm van een proefsleuven onderzoek. In het gebied aan de westkant van de burgemeester Termeerstraat is dat al gebeurd. Daar is onder andere een waarschijnlijke nederzetting gedetermineerd uit de late bronstijd/vroege ijzertijd. Deze nederzetting is ook daadwerkelijk opgegraven. Op de kaart hiernaast is dat gebied donkergrijs ingekleurd. Ook ten noorden van het Eindhovensch kanaal, op Hazenwinkel, is onlangs een romeinse nederzetting blootgelegd. Nu is ook het gebied aan de oostzijde van de burg. Termeerstraat aangewezen voor realisatie van woningbouw, zodat daar een onderzoek nodig was. Op de foto ziet u de proefsleuven zoals die in Luchen gegraven zijn en daarbij in het rood de proefsleuven in het nu onderzochte gebied. Een uitgebreid artikel over deze opgraving vindt u hier. Over de opgraving op Luchen en de catalogus archeologie van de gemeente Geldrop-Mierlo kunt u lezen op deze pagina.

Molenberg
Voor het gebied bij de Molenberg was de doelstelling om de Molenberg zichtbaar en bereikbaar te maken. De voormalige molenberg is op zijn oorspronkelijke plaats op de Molenheide gereconstrueerd. Er zijn trappen aangelegd en teerlingen (poeren) gemetseld, welke de oorspronkelijke plaats van de molen aangeven. Onze archeologen hebben de werkzaamheden kunnen volgen en begeleiden en er heel leuke en interessante waarnemingen gedaan. Informatieborden en een kunstwerk dat verwijst naar de voormalige molen en speeltoestellen voor kinderen zijn geplaatst. Op deze site vindt u een artikel over de Molenberg

Opgraving onder toezicht van schoolklas

Kasteelterrein
Bij de Kasteelweg en de Trimpert zijn info-borden en doorkijkborden geplaatst. De info-borden geven informatie over het kasteel en zijn omgeving. Door het doorkijk bord aan de Kasteelweg ziet men het kasteel vanaf de noordzijde "op ware grootte" in het landschap zien liggen en op de Trimpert een afbeelding van het kasteel genomen vanaf de zuidzijde. In een latere fase wil de Gemeente een "bescheiden blikvanger" op het voormalige kasteelterrein bouwen. Er zijn plannen genoeg maar de crisis strooit zand in het realisatieschema. Regelmatig zijn er opgravingen geweest rondom het kasteel en het kasteelterrein. De meest recente opgraving is in opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo in 2016 uitgevoerd. Lees verder over het kasteel, haar bewoners en de archeologische onderzoeken.


Archeologie
1 Op 23 mei 2012 heeft onze werkgroep het grondwerk voor een woning aan de Schoolstraat archeologisch begeleid. Deze begeleiding was in de vergunning opgedragen. Omdat dit de achtertuin betrof van de boerderij van Gruijthuizen hadden we de hoop gevestigd op een waterput (met inhoud). Helaas troffen we die niet aan. Het verdere resultaat was te verwaarlozen.
2 Op 17 en 18 oktober 2012 hebben we door toeval de kans gekregen een vrijgegeven bouwput aan de Broekstraat archeologisch te volgen. Het resultaat was de vondst van twee afvalkuilen met baksteen, keramische scherven, ijzer, stukjes glas en twee stukken natuurlijke steen. Er waren ook sporen van hout en bot maar de haast en toestand waarin die verkeerden maakten het behouden daarvan onmogelijk. Voor deze activiteit is daarna toestemming gevraagd aan de RCE. Van de vondst is al een Archismelding gedaan. Het materiaal van de vondst wordt nog uitgewerkt en er moet nog een rapport van worden gemaakt. Lees verder bij overige acheologische activiteiten of op Broekse potten en pannen.

Overige archeologische activiteiten
Op deze pagina treft u informatie aan over andere acheologische activiteiten in het werkgebied van de Heemkundekring Myerle.

Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband (SAS)
Heemkundekring Myerle heeft zitting in het bestuur van de regionale stichting SAS wat met enige regelmaat bij elkaar komt.


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees